Slotcarstyres
  • Ø int 17 à 17.9

Ø int 17.7- Ø ex 25.7 - L 9,8
Ø int 17.7- Ø ex 25.7 - L 9,8
3.40
Ø int 17 - Ø ex 29 - L 12
Ø int 17 - Ø ex 29 - L 12
3.40
Ø int 17 - Ø ex 29 - L 13.2
Ø int 17 - Ø ex 29 - L 13.2
3.20
Ø int 17 - Ø ex 32.4 - L 11.5
Ø int 17 - Ø ex 32.4 - L 11.5
4.00
Ø int 17.2 - Ø ex 30.8 - L 9.6
Ø int 17.2 - Ø ex 30.8 - L 9.6
4.00