Slotcarstyres
  • Ø int 15 à 15.9

Ø int 15 - Ø ex 24 - L 10.5
Ø int 15 - Ø ex 24 - L 10.5
3.20
Ø int 15 - Ø ex 21.8 - L 9.4
Ø int 15 - Ø ex 21.8 - L 9.4
3.20
Ø int 15 - Ø ex 27 - L 9
Ø int 15 - Ø ex 27 - L 9
3.40
Ø int 15 - Ø ex 26.4 - L 6.2
Ø int 15 - Ø ex 26.4 - L 6.2
3.40
Ø int 15.5- Ø ex 28.1 - L 9.2
Ø int 15.5- Ø ex 28.1 - L 9.2
4.50
Ø int 15.8 - Ø ex 27.8 - L 8.8
Ø int 15.8 - Ø ex 27.8 - L 8.8
4.00
Ø int 15 - Ø ex 22 - L 6.7 (Ref Z12)
Ø int 15 - Ø ex 22 - L 6.7 (Ref Z12)
3.50